Vilkår for Konseptly lisens

 • Hjem
 • Vilkår for Konseptly lisens

Vilkår for Konseptly lisens

 1. DEFINISJONER

1.1 AVTALEN: Dette avtaledokumentet som er inngått mellom Konseptly og kunde for kjøp av Tidsbestemt forretningsavtale.

1.2 KONSEPTLY: KONSEPTLY NORWAY AS (org.nr 997 382 196) er leverandør og utvikler av produkter og tjenester etter denne avtalen.

1.3 KUNDEN: Bedriften som inngår avtale om Tidsbestemt forretningsavtale.

1.4 TIDSBESTEMT FORRETNINGSAVTALE: Et abonnement som gir kunden rett til å kjøpe produkter og tjenester av Konseptly.

1.5 TJENESTER OG PRODUKTER: Tjenester og produkter defineres av det til enhver tid tilgjengelige utvalget av tjeneste/produkt på nettsiden. Apper er omfattet av betegnelsen produkter.

1.6 NETTSIDEN: www.konseptly.no, eller ny nettadresse, som drives og eies av Konseptly.

1.7 SLA: Service Level Agreement. Avtale som regulerer service nivå Konseptly plikter å yte ovenfor Kunde.

1.8 FASTSATT RABATTSATS er en rabatt på ordinær pris for tjenester med avtaletid. Denne kan reguleres fritt av Konseptly og er per dags dato på 7,0%.

1.9 TJENESTER MED AVTALETID Tjenester Konseptly yter som faktureres for 12 eller 24 måneder. Alle tjenester med avtaletid begynner på artikkelnummer 1.

2.0 TJENESTER UTEN AVTALETID Tjenester Konseptly yter som ikke faktureres for 12 eller 24 måneder. Alle tjenester uten avtaletid begynner på artikkelnummer 2.

2.1 PRODUKTER Produkter Konseptly selger som faktureres per epost med tilhørende 14 dagers kreditt. Alle produkter begynner på artikkelnummer 3.

 1. FORMÅL

Avtalen gir kunden SLA 1 og fastsatt rabattsats på tjenester med avtaletid.

 1. NÅR AVTALEN ER BINDENDE

Avtalen er bindende fra det tidspunktet kunden merker av boksen for «Jeg samtykker til avtalevilkårene for kjøp av Tidsbestemt forretningsavtale» eller tilsvarende tekst og/eller signerer tilbudet digitalt på den til enhver tids gjeldende salgskanal Konseptly bruker.

 1. KUNDEN

4.1 Kunden må være et foretak registrert i brønnøysundregisteret og må ha eget organisasjonsnummer.

4.2 Konseptly har en ubetinget rett til å heve avtalen uten varsel dersom pkt. 4.1 ikke er oppfylt.

 1. AVTALEPERIODEN

5.1 Tidsbestemt forretningsavtale inngås for en periode på 24 måneder av gangen. Avtaleperioden starter å løpe fra det tidspunktet avtalen er bindende, jf. pkt. 3.

5.2 Avtalen kan ikke sies opp i avtaleperioden. Avtalen opphører automatisk 24 måneder etter start på avtaleperioden.

5.3 Konseptly og kunden har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen parts side, med mindre misligholdet er rettet innen rimelig tid etter at den part som er ansvarlig for misligholdet har eller burde ha blitt kjent med forholdet som innebærer et vesentlig mislighold, jf. pkt. 9. Ved betalingsmislighold, jf. pkt. 7, har Konseptly ubetinget rett til å si opp avtalen.

 1. VEDERLAG

6.1 Pris for kjøp av Tidsbestemt forretningsavtale er NOK 3 000 eksklusiv MVA, hvorav NOK 1 500,- faktureres hver 12. måned.

6.3 Konseptly har rett til å endre pris på tjeneste/produkt i avtaleperioden. Prisendring varsles ikke.

 1. BETALING

7.1 Kunder med Konseptly lisens må betale tjenester med avtaletid med Visa eller Mastercard. Kundens bedriftskort belastes automatisk og direkte for kjøp. Kunden mottar deretter kvittering for kjøpet.

7.3 Kunden mottar faktura for kjøp av produkter og tjenester uten avtaletid. Fakturaen sendes kun til e-postadresse oppgitt av kunden, og forfaller 14 dager etter dato for kjøpet.

7.4 Partene har ved forsinket betaling, dvs. når kunden ikke innfrir et krav ved forfall, avtalt følgende:

(a) Konseptly har rett til umiddelbart og uten varsel å sperre tjenester/produkter kunden har kjøpt. I et slikt tilfelle fortsetter avtaleforholdet mellom Konseptly og kunden å løpe. Denne retten opphører når betaling for produkt/tjeneste er registrert hos Konseptly.

(b) Det vil påløpe renter etter forsinkelsesrenteloven og renter påløper fra og med dagen etter forfallsdagen. Ved kjøp av tjeneste er forfallsdagen samme dag som kunden kjøper tjenesten, jf. pkt. 7.1. Ved kjøp av produkt er forfallsdagen 14 dager etter dato for kjøpet, jf. pkt. 7.2. For det tilfellet forfallsdato ikke er fastsatt, har kunden godtatt at påkrav kan sendes til den e-postadresse kunden har oppgitt.

(c) Kunden vil bli belastet for omkostninger ved purringer og/eller inndrivelse. Ved forsinket betaling oversendes fakturaen til Konseptlys inkassopartner.

7.5 Konseptly forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av kunder ved behov. Ved betalingsanmerkninger forbeholder Konseptly seg retten til å avstå fra oppfyllelse av avtalen. Det samme gjelder dersom andre forhold skulle indikere manglende betalingsevne/betalingsvilje hos kunden, eller det etter Konseptlys skjønn er grunnlag for mistanke om manglende oppfyllelse fra kundes side.

 1. RETT TIL Å ENDRE

8.1 Konseptly har rett til å endre avtalens vilkår. Pkt. 8.2 gjelder så langt den passer.

 

8.2 Konseptly har rett til å endre kjøpte tjenester/produkter. Herunder har Konseptly rett til å (i) gjøre endring som ikke er vesentlig, (ii) gjøre vesentlig endring dersom endringen ikke medfører vesentlig forringelse av verdien av tjenesten/produktet for kunden. Vesentlige endringer som vesentlig forringer verdien av tjenesten/produktet for kunden skal varsles kunden.

8.3 Ved endring av tjeneste/produkt kan Konseptly også, etter å ha gitt kunden 14 dagers varsel, (i) fjerne kunden fra kjøpte tjeneste/produkt, (ii) flytte kunden over på tjeneste/produkt som erstatter utgåtte tjeneste/produkt (iii) eller flytte kunden over på tjeneste/produkt som ligger nærmest utgåtte tjeneste/produkt. Kunden har ikke rett på kompensasjon.

 1. Reklamasjon og rett til utbedring

9.1 Dersom kunden oppdager feil eller mislighold på Konseptlys side vedrørende Tidsbestemt forretningsavtale, så må kunden uten ugrunnet opphold og innen 7 dager reklamere skriftlig etter at kunden ble klar, eller burde blitt klar, over feilen eller misligholdet for å ha kravet i behold. Skriftlig reklamasjon skal sendes til følgende e postadresse konseptlynorway@konseptly.com. Reklamasjonen skal angi forholdet på en klar og lojal måte.

9.3 Konseptly har alltid rett til å utbedre forholdet innen 45 dager etter at reklamasjonen er mottatt. Utbedres forholdet innen 45 dager har kunden ikke rett til å fremsette ytterligere krav mot Konseptly.

 1. ansvar og erstatning

10.1 Konseptlys eventuelle erstatningsansvar overfor kunden vedrørende Tidsbestemt forretningsavtale er begrenset til direkte tap og er begrenset til vederlaget jf. pkt. 6.

10.3 Kunden skal holde Konseptly skadesløs for alle krav fra kundens tredjepart som måtte oppstå under avtalen.

 1. TREDJEPARTSLEVERANDØR

Konseptly har rett til å bruke tredjeparter for å levere tjenester/produkter eller andre ytelser under Tidsbestemt forretningsavtale. Konseptly forbeholder seg retten til fritt å kunne transportere rettigheter og forpliktelser under denne avtalen helt eller delvis til en tredjepart.

 1. Konfidensialitet

10.1 Konseptly har ikke adgang til kundens betalingsinformasjon og annen sensitiv data vedrørende betaling.

 

10.2 Alle opplysninger kunden har mottatt vedrørende Konseptly i forbindelse med avtalen skal bli holdt hemmelig, bortsett fra opplysninger som er offentlig tilgjengelig og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

10.3 Hvis kunden med hjemmel i lov blir pålagt å gi opplysninger som er taushetsbelagt, skal kunden konsultere Konseptly før opplysninger gis.

 1. FORHOLDET TIL GENERELLE BETINGELSER

13.1 Denne avtalen og Konseptly sine generelle betingelser er ment å utfylle hverandre. Denne avtalen har forrang ved motstrid mellom avtalen og generelle betingelser.

 1. SLA 1

14.1 o Bemannet telefon i resepsjonen for henvendelser

o Egen kontaktperson i Konseptly

o Bemannet epost

o Fjernhjelp fra Remote Desktop Programvare

14.2 SLA1 gir ikke teknisk IT support på brukerfeil og er ikke en IT teknisk support avtale.

14.3 Konseptly kan ikke holdes ansvarlig for feil på våre produkter og tjenester forårsaket av tredjepart.

14.4 SLA1 gir support på produkter og tjenester levert av Konseptly.

 1. TVIST

15.1 Norsk rett gjelder for denne avtalen.

15.2 Avtalt verneting er Stavanger tingrett.

Trykk på knappen under for å bli oppringt av oss eller send oss en melding med spørsmål

Les vår FAQ / ofte stilte spørsmål

Få en samtale