Generelle forretningsvilkår

 • Hjem
 • Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår

BETINGELSER KONSEPTLY

 1. DEFINISJONER

1.1 AVTALEN: Dette avtaledokumentet som er inngått mellom Konseptly og kunde for kjøp av Tidsbestemt forretningsavtale.

1.2 KONSEPTLY: KONSEPTLY NORWAY AS (org.nr 997 382 196) er leverandør og utvikler av produkter og tjenester etter denne avtalen.

1.3 KUNDEN: Bedriften som inngår avtale om Tidsbestemt forretningsavtale.

1.4 TIDSBESTEMT FORRETNINGSAVTALE: Et abonnement som gir kunden rett til å kjøpe produkter og tjenester av Konseptly.

1.5 TJENESTER OG PRODUKTER: Tjenester og produkter defineres av det til enhver tid tilgjengelige utvalget av tjeneste/produkt på nettsiden.

1.6 NETTSIDEN: www.konseptly.no og www.konseptly.com , eller ny nettadresse, som drives og eies av Konseptly.

1.7 BIZWEB QUICK: Netthandel driftet og eid av Konsptly

1.8 BIZWEB QUICK GLOBAL: Netthandel driftet og eid av Konseptly

 1. FORMÅL

Avtalen gir kunden mulighet til og kjøpe tjenester og produkter av Konseptly som ikke krever Konseptly lisens.

 1. NÅR AVTALEN ER BINDENDE

Avtalen er bindende fra det tidspunktet kunden merker av boksen for «Jeg samtykker til avtalevilkårene for kjøp av Tidsbestemt forretningsavtale» eller tilsvarende tekst og/eller signerer tilbudet digitalt på den til enhver tids gjeldende salgskanal Konseptly bruker. Kunder i netthandelene Bizweb Quick og Bizweb Quick Global godtar våre betingelser automatisk ved kjøp av produkter eller tjenester i netthandelen.

 1. KUNDEN

4.1 Kunden må være et foretak registrert i brønnøysundregisteret og må ha eget organisasjonsnummer.

4.2 Konseptly har en ubetinget rett til å heve avtalen uten varsel dersom pkt. 4.1 ikke er oppfylt.

 1. AVTALEPERIODEN

5.1 Tidsbestemt forretningsavtale inngås for en periode på 24 måneder av gangen. Avtaleperioden starter å løpe fra det tidspunktet avtalen er bindende, jf. pkt. 3.

5.2 Konseptly og kunden har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen parts side, med mindre misligholdet er rettet innen rimelig tid etter at den part som er ansvarlig for misligholdet har eller burde ha blitt kjent med forholdet som innebærer et vesentlig mislighold, jf. pkt. 9. Ved betalingsmislighold, jf. pkt. 7, har Konseptly ubetinget rett til å si opp avtalen.

 1. BETALING

7.1 Alle tjenester faktureres for minimum ett år. Tjenester med faktureringsintervall på 24 måneder faktureres for 24 måneder.

7.2 Kunden mottar faktura for kjøp av produkter. Fakturaen sendes kun til e-postadresse oppgitt av kunden, og forfaller 14 dager etter dato for kjøpet.

7.3 Partene har ved forsinket betaling, dvs. når kunden ikke innfrir et krav ved forfall, avtalt følgende:

(a) Konseptly har rett til umiddelbart og uten varsel å sperre tjenester/produkter kunden har kjøpt. I et slikt tilfelle fortsetter avtaleforholdet mellom Konseptly og kunden å løpe. Denne retten opphører når betaling for produkt/tjeneste er registrert hos Konseptly.

(b) Det vil påløpe renter etter forsinkelsesrenteloven og renter påløper fra og med dagen etter forfallsdagen. Ved kjøp av tjeneste er forfallsdagen samme dag som kunden kjøper tjenesten, jf. pkt. 7.1. Ved kjøp av produkt er forfallsdagen 14 dager etter dato for kjøpet, jf. pkt. 7.2. For det tilfellet forfallsdato ikke er fastsatt, har kunden godtatt at påkrav kan sendes til den e-postadresse kunden har oppgitt.

(c) Kunden vil bli belastet for omkostninger ved purringer og/eller inndrivelse. Ved forsinket betaling oversendes fakturaen til Konseptlys inkassopartner.

7.4 Konseptly forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av kunder ved behov. Ved betalingsanmerkninger forbeholder Konseptly seg retten til å avstå fra oppfyllelse av avtalen. Det samme gjelder dersom andre forhold skulle indikere manglende betalingsevne/betalingsvilje hos kunden, eller det etter Konseptlys skjønn er grunnlag for mistanke om manglende oppfyllelse fra kundes side.

 1. RETT TIL Å ENDRE

8.1 Konseptly har rett til å endre avtalens vilkår. Pkt. 8.2 gjelder så langt den passer.

8.2 Konseptly har rett til å endre kjøpte tjenester/produkter. Herunder har Konseptly rett til å (i) gjøre endring som ikke er vesentlig, (ii) gjøre vesentlig endring dersom endringen ikke medfører vesentlig forringelse av verdien av tjenesten/produktet for kunden. Vesentlige endringer som vesentlig forringer verdien av tjenesten/produktet for kunden skal varsles kunden.

8.3 Ved endring av tjeneste/produkt kan Konseptly også, etter å ha gitt kunden 14 dagers varsel, (i) fjerne kunden fra kjøpte tjeneste/produkt, (ii) flytte kunden over på tjeneste/produkt som erstatter utgåtte tjeneste/produkt (iii) eller flytte kunden over på tjeneste/produkt som ligger nærmest utgåtte tjeneste/produkt. Kunden har ikke rett på kompensasjon.

 1. Reklamasjon og rett til utbedring

9.1 Dersom kunden oppdager feil eller mislighold på Konseptlys side vedrørende Tidsbestemt forretningsavtale, så må kunden uten ugrunnet opphold og innen 7 dager reklamere skriftlig etter at kunden ble klar, eller burde blitt klar, over feilen eller misligholdet for å ha kravet i behold. Skriftlig reklamasjon skal sendes til følgende e postadresse konseptlynorway@konseptly.com. Reklamasjonen skal angi forholdet på en klar og lojal måte.

9.2 Konseptly har alltid rett til å utbedre forholdet innen 45 dager etter at reklamasjonen er mottatt. Utbedres forholdet innen 45 dager har kunden ikke rett til å fremsette ytterligere krav mot Konseptly.

 1. ansvar og erstatning

10.1 Konseptlys eventuelle erstatningsansvar overfor kunden vedrørende Tidsbestemt forretningsavtale er begrenset til direkte tap og er begrenset til vederlaget jf. pkt. 6.

10.3 Kunden skal holde Konseptly skadesløs for alle krav fra kundens tredjepart som måtte oppstå under avtalen.

 1. TREDJEPARTSLEVERANDØR

Konseptly har rett til å bruke tredjeparter for å levere tjenester/produkter eller andre ytelser under Tidsbestemt forretningsavtale. Konseptly forbeholder seg retten til fritt å kunne transportere rettigheter og forpliktelser under denne avtalen helt eller delvis til en tredjepart.

 1. Konfidensialitet

10.1 Konseptly har ikke adgang til kundens betalingsinformasjon og annen sensitiv data vedrørende betaling.

10.2 Alle opplysninger kunden har mottatt vedrørende Konseptly i forbindelse med avtalen skal bli holdt hemmelig, bortsett fra opplysninger som er offentlig tilgjengelig og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

10.3 Hvis kunden med hjemmel i lov blir pålagt å gi opplysninger som er taushetsbelagt, skal kunden konsultere Konseptly før opplysninger gis.

 1. OPPSIGELSE AV TJENESTER
  11.1 Oppsigelser skal sendes skriftlig til KONSEPTLY per epost. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet. Fremgangsmåte for oppsigelse fremgår av nettside.

11.2 Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

11.3 En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

 1. KUNDENS PLIKTER
  12.1 Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde KONSEPTLY oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v.

12.2 Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder KONSEPTLY seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

 1. SÆRLIGE FORBEHOLD
  13.1 KONSEPTLY forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

13.2 KONSEPTLY forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

 1. 3 KONSEPTLY forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele KONSEPTLY skriftlig per post, fax eller epost. Ved reservasjon plikter KONSEPTLY å fjerne kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.
 2. STENGING OG SUSPENSJON
  14.1 KONSEPTLY forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

14.2 KONSEPTLY kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter KONSEPTLY sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som KONSEPTLY setter.

14.3 Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i KONSEPTLY sine systemer. KONSEPTLY forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid.
Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

 1. ANSVARSBEGRENSING
  15.1 KONSEPTLY kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

15.2 KONSEPTLY kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. KONSEPTLY vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene KONSEPTLY har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

15.3 Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

15.4 Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.

15.5 KONSEPTLY kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

 1. 6 KONSEPTLY er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

15.7 Kunden forplikter seg til å holde KONSEPTLY skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot KONSEPTLY som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom KONSEPTLY sine tjenester.

 1. FORCE MAJURE
  16.1 Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
 1. IMMATTRIELLE RETTIGHETER
  17.1 Kunde gis immattrielle rettigheter til utvalgte produkter å tjenester. Les hvilke produkter å tjenester som gis immattrielle rettigheter på Konseptly sin internett side. Det tas forbehold om endringer.

17.2 Denne retten frafaller om Kunde har gitt Konseptly bilder, video eller annet innhold som har immatrielle rettigheter knyttet til seg som Kunde ikke selv eier rettighetene til og det har blitt brukt i utvikling av grafisk design, videoproduksjoner, reklamefilmer eller lignende. Konseptly påtar seg ingen ansvar for å undersøke tilsendt materiale i forhold til immattrielle rettigheter når det blir sendt fra Kunde til Konseptly.

17.3 Denne retten frafaller om Konseptly ikke eier eller må lisensiere immattrielle rettigheter for å utvikle produkt eller tjeneste til Kunde.

 1. TVIST
  18.1 Norsk rett gjelder for denne avtalen.

18.2 Avtalt verneting er Stavanger tingrett.

Trykk på knappen under for å bli oppringt av oss eller send oss en melding med spørsmål

Les vår FAQ / ofte stilte spørsmål

Få en samtale